in

Mga Dapat Mong Malaman tungkol sa Lamig sa Likod


ad

Ang lamig sa likod o kilala sa tawag na Myofascial pain syndrome ay isang pangmatagalang sakit. Sa lamig sa likod, ang pressure sa sinsitibong points sa mga kalamnan ay siyang nagiging sanhi sa mga bahagi ng katawan na mukhang hindi naman related sa nasabing pressure points, tulad ng mga kalamnan na nasa likod. Ito ay tinatawag na referred pain.

Ang lamig sa likod ay kadalasang nararamdaman kapag ang isang kalamnan at ginamit ng ilang ulit. Ito ay maaaring sanhi ng paulit-ulit na kilos na ginagawa sa habang nagtatrabaho o naglalaro o sa pamamagitan ng tensyon sa kalamnan na dala ng stress.

Bagaman ang karamihan sa atin ay nakadarama ng tension stress sa panapanahon, ang lamig sa likod na dala ng myofascial pain syndrome ay nagtatagal o kaya ay mas lumalala sa paglipas ng panahon. Ang gamot sa lamig sa likod ay maaaring pisikal na therapy at injections sa mga trigger points. Ang mga gamot sa sakit at mga relaxation technique ay makakatulong din.

Sintomas ng lamig sa likod

Ang lamig sa likod na dala ng myofascial pain syndrome ay ang mga sumusunod:

 • Malalim na pananakit ng mga kalamnan sa likod
 • Ang sakit ay hindi nawawala at lalong lumalala
 • Pakiramdam na parang may buhol ang kalamnan
 • Kahirapan sa pagtulog dahil sa pananakit ng likod

Kung ikaw ay may lamig sa likod, kailan ka nga ba dapat na magpatingin sa doktor? Makipagkita ka sa doktor kung ang nararamdaman mong pananakit ng mga kalamnan sa likod ay hindi nawawala. Karamihan sa atin ay nakakaranas ng pananakit ng likod panapanahon. Ngunit kung ang lamig sa likod ay nananatili sa kabila ng pagpapahinga at pag inom ng mga pain reliever, kailangan mo nang ikonsulta sa doktor ang nararamdaman mo.

Sanhi ng lamig sa likod

Ang mga sinsitibong bahagi ng mahigpit na mga muscle fiber ay maaaring mabuo sa mga kalamnan sa likod dahil sa injury o sobrang paggamit. Ang mga sinsitibong bahaging ito ay tinatawag na mga trigger points. Ang trigger point sa mga kalamnan sa likod ay maaaring magdala ng pananakit sa buong bahagi ng katawan na apektado. Kapag ang ganitong uri ng sakit ay magtagal o mas lumala, tinatawag ito ng lamig sa likod.

Mga nanganganib na magkaroon ng lamig sa likod

Ang lamig sa likod sanhi ng stimulus, tulad ng pressure na nagmumula sa trigger points sa mga kalamnan. Narito ang ilan sa mga salik na dumaragdag sa posibilidad na ikaw ay magkaroon ng lamig sa likod.

Injury sa kalamnan. Ang malalang injury sa kalamnan o ang patuluyang muscle stress ay maaaring maging dahilan ng pagdevelop ng mga trigger point. Halimbawa, ang isang bahagi ng tuwid na kalamnan ay maaaring maging isang trigger point ng lamig sa likod. Ang paulit ulit na kilos at maling postura ay maaaring magpadagdag ng posibilidad na ikaw ay magkaroon ng lamig sa likod.

Stress at pagkabalisa. Ang mga tao na madalas na makaranas ng stress at pagkabahala ay mas malamang na magkaroon ng lamig sa likod. Ito ay pwedeng mangyari dahil sa ang mga taong tensyonado ay tensyonado tin ang mga kalamnan, ang paulit ulit na stress sa kalamnan ay pwedeng maging sanhi ng lamig sa likod.

Mga kumplikasyon na dala ng lamig sa likod

Narito ang ilan sa mga komplikasyon ng lamig sa likod:

Problema sa pagtulog. Ang mga sintomas ng lamig sa likod ay maaaring magdulot saiyo ng kahirapan sa pagtulog. Baka mahirapan kang makakuha ng komportableng posisyon sa pagtulog. At kung gagalaw ka sa gabi, baka biglang magising ang iyong mga trigger point na maaaring magdulot ng pananakit ng likod.

Fibromyalgia. Ang ilang mga pananaliksik ay nagsasabi na ang lamig sa likod ay pwedeng mauwi sa fibromyalgia sa ilang mga pasyente. Ang Fibromyalgia ay isang chronic na pananakit na kalat sa isang bahagi ng katawan. Pinaniniwalaan na ang mga taong may fibromyalgia ay nagiging sobra ka-sinsitibo sa sakit sa pagdaan ng panahon. May ilang mga doktor na naniniwala na ang lamig sa likod ay siyang unang hakbang ng pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit.

Gamot sa lamig sa likod: Pagkonsulta sa doktor

Dahil sa ang karamihan sa mga sintomas ng lamig sa likod ay maaaring maging kapareho ng iba pang mga sakit, pwedeng iba’t ibang doktor muna ang tumingin saiyo bago ka makarating sa tamang diagnosis.

Kailangan mo munang magpatingin sa pinagkakatiwalaan mong doktor na maaaring magrefer sa ito sa isang espesyalista na maaaring tumungin at mag suri sa iyong mga kalamnan at kasukasuan. Magiging mas madali ang iyong pagkonsulta kung gagawin mo na ng patiuna ang mga sumusunod:

Tandaan mo ang mga hindi mo dapat gawin bago ang checkup. Sa habang nakikipag-usap para sa appointment, itanong mo kung mayroon kang dapat na gawin bago ang pagsusuri.

Isulat mo rin ang mga sintomas ng lamig sa likod na iyong nararanasan, kasama na ang mga naiisip mong hindi naman related na mga dahilan.

Gumawa ng lista ng iyong medikal na mga impormasyon, kasama na ang iba pang mga sakit na kasalukuyan mong ginagamot, pati na ang mga gamot at food supplements na iyong iniinom.

Isulat mo na rin ang mga tanong na gusto mong itanong sa doktor mo. Magdala ng masusulatan at isulat ang mga sasabihin ng doktor sa panahon ng checkup.

Para sa lamig sa likod, narito ang mga katanungang pwedeng itanong sa doktor:

 • Ano ang posibleng mga dahilan ng nararanasan mong sintomas?
 • Ang kondisyon bang ito ay temporaryo lamang?
 • Kailangan ko bang gamutin?
 • Mayroon ba silang mga mga brosyur at mga babasahin may kaugnayan sa karamdaman ko na pwede kong dalhin?

Ano naman ang pwede mong asahan sa doktor? Ang iyong doktor ay pwedeng magtanong saiyo ng iba’t ibang mga tanong. Ang pagiging handa sa mga katanungan ay magbibigay saiyo ng panahon para lubos na maunawaan ang sasabihin ng doktor.
Narito ang mga katanungang pwedeng itanong saiyo ng doktor:

 • Anong mga sintomas ang nararanasan mo?
 • Saang bahagi mo nararamdaman ang sobrang sakit?
 • Gaano na katagal ang nararanasan mong mga sintomas?
 • May mga bagay pa na nanakapagpawas ng iyong mga sintomas?
 • May mga bagay ba na nakapagpapalala sa iyong mga sintomas?
 • Ang iyo bang mga mga sintomas ay mas malala sa umaga o sa anumang partikular na oras?
 • Ikaw ba ay gumagamawa ng paulit ulit na mga gawain?
 • Nagkaroon ka ba ng injury kamakailan?
 • Ang iyo bang sakit ay nakaka limite sa pang-araw araw na mga gawain mo?

ad

Written by Dr. Joshua Margallo

Residency training in UP-PGH Department of Family & Community Medicine Graduated from Matias H. Aznar Memorial College of Medicine, Cebu City in 1989. As a general practitioner I see my patients in a holistic approach and coordinate a referral to other specialists when needed. Additional services I offer are: family counseling, health and wellness promotion and preventative medicine.

Gamot Sa Pantal: Eksema, Diaper Rash at Dengue

Gamot sa Luga: Mga Dapat Gawin sa Impeksyon sa Tenga